ogrozenost

OGROŽENOST

Razlogov za zmanjševanje populacije človeške ribice je več. Ključne grožnje predstavljajo vse vrste onesnaževanja kraškega sveta (intenzivno kmetijstvo, industrijski in komunalni odpadki ter izpusti, urbanizacija, divja odlagališča) v vplivnem območju podzemskih in ponornih tokov, s katerimi se slabša kvaliteta habitata in posledično se le ta tudi krči. Med strupene in nevarne snovi, ki ga še posebej ogrožajo, prištevamo umetna gnojila, pesticide, težke kovine in druge polutante. Negativen dejavnik je lahko tudi neodgovorno izkoriščanje podzemske vode za industrijo in kmetijstvo, ki zmanjšujejo zaloge podzemske vode.

 

Onesnaževalci

Črna voda
Črna voda
Deponija
Deponija