ogrozenost

OGROŽENOST

Ocena stanja populacije nam sporoča, da se s človeško ribico nekaj dogaja. Ocenjeno je, da se je populacija človeške ribice v Sloveniji zmanjšala, vendar obseg ni znan, zmanjšalo se je število opaženih osebkov na dobro poznanih in pogosto obiskanih lokacijah (Poboljšaj 2001). Razlogov za zmanjševanje populacije človeške ribice je več. Ključne grožnje predstavljajo vse vrste onesnaževanja kraškega sveta (intenzivno kmetijstvo, industrijski in komunalni odpadki ter izpusti, urbanizacija, divja odlagališča) v vplivnem območju podzemskih in ponornih tokov, s katerimi se slabša kvaliteta habitata in posledično tudi krči. Med strupene in nevarne snovi, ki ga še posebej ogrožajo, prištevamo umetna gnojila, pesticide, težke kovine in druge polutante (Bulog in sod. 2002, Bressi 2004). Negativen dejavnik je lahko tudi neodgovorno izkoriščanje podzemske vode za industrijo in kmetijstvo, ki zmanjšujejo zaloge podzemske vode.